MKA

Overkappingsprothese in de onderkaak

Tandheelkundige implantaten in de onderkaak.

Behandelingen met tandheelkundige implantaten zijn arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Het moet dan ook een weloverwogen beslissing zijn om hiertoe over te gaan.

In deze brochure vindt u informatie over de manier waarop tandheelkundige implantaten in de onderkaak worden toegepast voor het verkrijgen van steun en houvast voor een volledige gebitsprothese.

Wat zijn implantaten?
Tanden en kiezen zitten vast met wortels in de kaak. Tandheelkundige implantaten zijn ‘kunstwortels’ van een lichaamsvriendelijk materiaal (titanium).
Deze kunstwortels kunnen door de kaakchirurg via een operatieve ingreep onder het tandvlees in het kaakbot worden aangebracht. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving, maar soms als onderdeel van een uitgebreidere ingreep onder narcose. Door de aangroei van bot tegen de implantaten zijn deze na ruim drie maanden stevig verankerd in de onderkaak. Na deze periode worden op de implantaten verlengstukjes geschroefd, die door het tandvlees heen uitsteken in de mondholte. Op deze verlengstukjes wordt door de tandarts een bevestigingsconstructie (knop of staaf) gemaakt, waarmee de gebitsprothese houvast krijgt aan de implantaten.
Wel of geen implantaten?
Niet bij iedereen kunnen zomaar implantaten worden geplaatst. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om implantaten aan te brengen voor houvast van een oud en versleten kunstgebit van slechte kwaliteit. Soms wordt daarom besloten om allereerst een nieuwe prothese te vervaardigen van optimale kwaliteit. Hierna worden de resultaten van deze behandeling afgewacht om na enige tijd de noodzaak van plaatsing van implantaten opnieuw te bekijken.

Ook moet voor het plaatsen van implantaten voldoende geschikt kaakbot aanwezig zijn. Om dit te kunnen beoordelen worden er röntgenfoto’s gemaakt. Wanneer er niet voldoende kaakbot aanwezig is, kan het aanbrengen van implantaten in de onderkaak onderdeel zijn van een uitgebreidere ingreep onder narcose. In dat geval wordt de gang van zaken door de kaakchirurg nog eens in een apart gesprek met u besproken. Vanwege het risico van overbelasting zijn wij ook terughoudend met toepassingen van implantaten bij patiënten die overdag de gewoonte hebben om met de kiezen op elkaar te klemmen of tanden te knarsen.

Daarnaast is uw bereidheid en vaardigheid om een perfecte mondhygiëne in stand te houden van het grootste belang. Roken dient absoluut vermeden te worden! Daarover moet van tevoren absolute duidelijkheid bestaan.

Zodra u een definitieve beslissing heeft genomen om tot behandeling over te gaan, kan het plaatsen van implantaten worden gepland. De vervaardiging van de bevestigingsconstructie en de prothese zal door uw eigen tandarts uitgevoerd worden.

Het plaatsen van implantaten
Het voorste deel van de onderkaak, waarin de implantaten worden aangebracht wordt door de kaakchirurg plaatselijk verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt in het tandvlees een snede gemaakt, waarna dit opzij kan worden geschoven (afb. 2). In het kaakbot worden vervolgens enkele gaten geboord, die qua vorm en grootte precies overeenkomen met de afmetingen van de implantaten (afb. 3). De implantaten worden in de boorgaten aangebracht en het tandvlees wordt met enkele hechtingen over de implantaten heen gesloten (afb. 4 en 5). De behandeling duurt in het algemeen ongeveer 45 minuten. In bepaalde gevallen kan deze ingreep ook plaatsvinden onder een algehele narcose. Dit moet besproken worden met uw kaakchirurg.
Het voorste deel van de onderkaak, waarin de implantaten worden aangebracht wordt door de kaakchirurg plaatselijk verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt in het tandvlees een snede gemaakt, waarna dit opzij kan worden geschoven (afb. 2). In het kaakbot worden vervolgens enkele gaten geboord, die qua vorm en grootte precies overeenkomen met de afmetingen van de implantaten (afb. 3). De implantaten worden in de boorgaten aangebracht en het tandvlees wordt met enkele hechtingen over de implantaten heen gesloten (afb. 4 en 5). De behandeling duurt in het algemeen ongeveer 45 minuten. In bepaalde gevallen kan deze ingreep ook plaatsvinden onder een algehele narcose. Dit moet besproken worden met uw kaakchirurg.
Geneesmiddelen

De kaakchirurg zal u voorschriften meegeven voor een pijnstiller, een mondspoelvloeistof en een antibioticum. Dit om ontstekingen te voorkomen en de genezing van de wonde te bespoedigen. Om dit goed te verduidelijken krijgt u hierover een overzichtsformulier mee.

De nazorg

De implantaten mogen gedurende drie maanden na de ingreep niet worden belast! De onderprothese mag tenminste twee weken niet worden gedragen om het wondgebied waar de implantaten zijn aangebracht te ontzien. De bovenprothese mag u echter wel dragen. Na twee weken worden de hechtingen verwijderd. Als het mogelijk is, wordt de onderprothese zodanig aangepast dat u deze af en toe kunt dragen zonder dat de implantaten teveel worden belast. Draag de onderprothese echter zo weinig mogelijk. U bent de komende tijd aangewezen op zacht voedsel.

De kaakchirurg maakt met u een afspraak voor het vrijleggen van de implantaten over drie maanden. Zodra deze datum bekend is, dient u aansluitend bij de tandarts een serie afspraken vast te leggen voor de vervaardiging van de bevestigingsconstructie en de prothese. De tandarts kan hiermee starten vanaf 7 dagen na het vrijleggen van de implantaten.

Blootleggen van de implantaten
Na drie maanden worden de implantaten onder lokale verdoving door de kaakchirurg blootgelegd. Er worden verlengstukjes opgeschroefd, die door het tandvlees heen in de mondholte uitsteken. Vanaf dit moment is het zeer belangrijk om de implantaten en het omringende tandvlees nauwkeurig schoon te houden.
De bevestigingsconstructie en de prothese
De bevestigingsconstructie voor de onderkaakprothese bestaat meestal uit een staafverbinding, die met schroefjes op de verlengstukjes van de implantaten wordt vastgezet. Op de plaats van de staafverbinding bevindt zich in de onderkaakprothese aan de onderkant een uitsparing met een klemmetje. Via dit klemmetje klikt de prothese vast op de staafverbinding. De prothese zelf blijft dus uitneembaar, terwijl de staafverbinding op implantaten vast blijft zitten in de mond. Soms bestaat de bevestiging voor de onderprothese uit enkelvoudige drukknoppen, die op de implantaten worden geschroefd zonder verbinding tussen de implantaten. Het vervaardigen van de bevestigingsconstructie en de gebitsprothese neemt ongeveer acht weken in beslag.
Wat zijn implantaten?
Complicaties en controleafspraken
Ondanks alle zorgvuldigheid is er geen absolute zekerheid te geven dat moeilijkheden uitblijven. Tegen de belangrijkste bedreigingen van implantaten – ontsteking van het tandvlees en het omringende bot – kunt u zich wapenen door een zorgvuldige mondhygiëne. Een andere bedreiging vormt overbelasting van de implantaten. Om deze redenen wordt alles steeds zorgvuldig gecontroleerd tijdens de verschillende controleraadplegingen. Om dezelfde redenen mag in ieder geval de onderkaakprothese en bij voorkeur de bovenprothese tijdens het slapen niet worden gedragen! Als u tussentijds mocht merken, dat er iets aan de hand is met de implantaten, het omringende tandvlees, de bevestigingsconstructie of de gebitsprothese, kunt u altijd bellen voor een extra controleafspraak.
Mondhygiëne
Om het tandvlees en het bot rondom de implantaten gezond te houden is een perfecte mondhygiëne noodzakelijk. Anders vormt zich tandplak en tandsteen. Hierdoor raakt het tandvlees geïrriteerd en ontstoken en gaat het gemakkelijk bloeden. Bacteriën kunnen dan binnendringen in het weefsel, er treedt botafbraak op, de implantaten gaan los staan en moeten uiteindelijk worden verwijderd met alle gevolgen van dien!

In het begin kan het tandvlees nog er gevoelig zijn bij aanraking. Laat dit u er echter niet van weerhouden om toch de implantaten en het omringende tandvlees te borstelen. De gevoeligheid verdwijnt meestal vanzelf binnen enkele weken.

Wie betaalt het?
Uw ziekenfonds voorziet een eenmalige vergoeding voor twee implantaten in de onderkaak en voor de verankering ervan in de bestaande prothese. Deze vergoeding wordt slechts voorzien indien gelijktijdig aan alle volgende criteria voldaan is:

• De patiënt is 70 jaar of ouder.
• De patiënt draagt een volledige uitneembare onderprothese die minstens 1 jaar oud is en in aanmerking kwam voor een vergoeding via de verplichte verzekering of de vrije aanvullende verzekering van zelfstandigen.
• De verankering wordt in de bestaande prothese aangebracht.
• De plaatsing van de implantaten gebeurt onder lokale verdoving.

Vragen
Aarzelt u niet om vragen te stellen. Het maken van een extra controleafspraak bij de tandarts of kaakchirurg kan eventuele onduidelijkheden ophelderen, misverstanden voorkomen en u eventuele teleurstellingen achteraf besparen!